(22) 862 88 99, 600 500 179

Regulamin cyklicznych konkursów ogłaszanych na stronie Digishots i w serwisie Facebook.com

 1. Postanowienia ogólne
  1. Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagród jest: Digishots Elżbieta Socharska, ul. Poniatowskiego 17, 05-090 Janki zwany dalej „Organizatorem Konkursu”.
  2. Konkurs, w tym: okres trwania, warunki oraz nagrody ogłaszany jest w formie wpisu na stronie internetowej digishots.pl w serwisie facebook.com, występującej pod odnośnikiem https://www.facebook.com/digishots.sklep
  3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla użytkowników, którzy pozostają fanami strony digishots.pl w serwisie facebook.com, występującej pod odnośnikiem https://www.facebook.com/digishots.sklep
 2. Uczestnicy konkursu
  1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które w czasie trwania konkursu wyślą na adres e-mail: konkursy@digishots.pl pracę zgodną z warunkami konkursu. Adres e-mail Uczestnika Konkursu będzie znany wyłącznie Organizatorowi Konkursu i nie będzie udostępniany osobom trzecim. Uczestnik Konkursu otrzyma potwierdzenie zgłoszenia pracy konkursowej wysłane za pomocą automatycznej odpowiedzi systemu pocztowego z adresu konkursy@digishots.pl. W przypadku braku potwierdzenie uznaje się pracę za niezgłoszoną.
  2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.
  3. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez wyłonionych laureatów Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.
 3. Zasady i przebieg konkursu
  1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora Konkursu.
  2. Ostateczny wybór najlepszej pracy zostanie dokonany przez jury składające się z 2 pracowników Organizatora Konkursu.
  3. Aby przystąpić do Konkursu należy:
   1. mieć status fana na stronie digishots.pl w serwisie facebook.com, występującej pod odnośnikiem https://www.facebook.com/digishots.sklep
   2. zapoznać się z Regulaminem Konkursu.
   3. wysłać pracę konkursową na adres e-mail: konkursy@digishots.pl, dołączając informacje pozwalające na identyfikację Uczestnika Konkursu w serwisie facebook.com.
  4. Każdy z uczestników Konkursu może wysłać dowolną liczbę prac, w plikach o maksymalnym rozmiarze 5 MB.
  5. Wysyłając swoje zgłoszenie, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszona do Konkursu praca jest jego własnością i została wykonana osobiście, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do tej pracy.
  6. Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi w terminie do 7 dni od daty zakończenia konkursu, ogłoszonej we wpisie ogłaszającym konkurs, na stronie digishots.pl w serwisie facebook.com, występującej pod odnośnikiem https://www.facebook.com/digishots.sklep.
 4. Nagrody
  1. W konkursie przewidziano nagrody rzeczowe. Szczegółowy opis nagród zawarty będzie we wpisie ogłaszającym konkurs, opisanym w pkt.1.2. niniejszego regulaminu.
 5. Postanowienia końcowe
  1. Uczestnik oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do wszystkich zgłoszonych do Konkursu zdjęć i prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich.
  2. Organizator zastrzega, iż z chwilą otrzymania od Uczestnika Konkursu pracy konkursowej nabywa do niej autorskie prawa majątkowe, na wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym w szczególności:
   1. prawa do utrwalania i zwielokrotniania na płytach CD i DVD i w pamięci komputera lub innych nośnikach,
   2. wprowadzania do obrotu, publicznego wykonania lub publicznego odtwarzania, wyświetlania, najmu, dzierżawy, nadania za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną i nadawania za pośrednictwem satelity,
   3. prawa do powielania utworu (wykonania) w całości lub części, odpłatnego lub bezpłatnego rozpowszechniania, wynajmu, wypożyczania oraz udostępniania w inny sposób i archiwizacji
    powielonych kopii,
   4. prawa do publicznej prezentacji Utworu całościowego lub częściowego,
   5. prawa do przerabiania i przetwarzania Utworu z zachowaniem osobistych praw autorskich,
   6. prawa do wykorzystania w mediach interaktywnych, tj. prawa do powielania i rozpowszechniania utworów powstałych na bazie utworu na nośnikach obrazu, dźwięku przeznaczonych wyłącznie lub głównie do użytku interaktywnego, tzn. do indywidualnej obróbki, skracania lub wyimkowania, kształtowania lub innej zmiany produkcji albo jej pojedynczych składników obrazowych i/lub dźwiękowych, także łączenia z innymi dziełami,
   7. prawa do korzystania i rozporządzenia opracowaniami Utworu (prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego),
   8. publicznego udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet.
   9. Organizatorowi przysługuje także prawo przeniesienia na osoby trzecie praw, o których mowa powyżej.
  3. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem prac konkursowych przez uczestników Konkursu.
  4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie przesyłania materiałów konkursowych.
  5. Organizator ponosi koszty przesyłki nagród przyznanych w Konkursie.
  6. W przypadku naruszenia Regulaminu, osoby odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu.
  7. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
  8. Zgłoszenie zdjęć do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.