(22) 862 88 99, 600 500 179

Regulamin Karty podarunkowej

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki programu Karty Podarunkowej DigiShots (dalej zwanej również „Karta'). 
  2. Wydawcą Karty Podarunkowej DigiShots jest DigiShots Elżbieta Socharska, ul. Poniatowskiego 17, 05-090 Janki (zwany dalej „DigiShots').
  3. Program Kart Podarunkowych DigiShots jest prowadzony stronie internetowej pod adresem https://digishots.pl/
  4. Program Kart Podarunkowych DigiShots rozpoczyna się dniu 22 listopada 2016 roku i trwa bezterminowo.
  5. Użytkownik Karty Podarunkowej DigiShots oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.
 2. Ogólne informacje o Karcie Podarunkowej DigiShots
  1. Karta Podarunkowa DigiShots jest kartą rabatową (bonem towarowym) umożliwiającą dokonywanie zakupu towarów w sklepie internetowym https://digishots.pl/
  2. Karta Podarunkowa DigiShots obniża wartość płatności za dokonywane zakupy o wartość widniejącą na karcie
  3. Karta podarunkowa zawiera jednorazowy kod alfanumeryczny obniżający wartość płatności za dokonywane zakupy o wartość widniejącą na karcie
  4. W programie objętym niniejszym Regulaminem klienci DigiShots mogą nabywać Karty Podarunkowe DigiShots o wartości nie mniejszej niż 50 złotych oraz nieprzekraczającej wartości w wysokości 10 000 złotych.
  5. Środki pieniężne odpowiadające wartości  Karty Podarunkowej DigiShots nie podlegają oprocentowaniu
  6. Karta Podarunkowa DigiShots nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, instrumentem pieniądza elektronicznego, ani też kartą płatniczą.
  7. Karta nie podlega wymianie na środki pieniężne.
  8. Karta zachowuje ważność przez okres trzech lat od dnia zakupu. Okres ważności Karty nie może zostać przedłużony
 3. Zakup Karty Podarunkowej DigiShots
  1. Zakupu Karty Podarunkowej mogą dokonać zarówno klienci indywidualni jak i klienci instytucjonalni.
  2. Klienci indywidualni mogą dokonać zakupu Karty Podarunkowej bezpośrednio w dowolnym sklepie DigiShots lub na stronie internetowej https://digishots.pl/ dokonując płatności za pomocą gotówki, przelewu, akceptowalnych kart płatniczych lub kredytowych.
  3. Klienci instytucjonalni mogą dokonać zakupu Kart Podarunkowych poprzez wysłanie zamówienia na adres mailowy: biuro@digishots.pl dokonując płatności poprzez wykonanie przelewu bankowego. 
  4. Minimalna kwota zamówienia kart dla których realizowana jest dostawa za pośrednictwem kuriera na koszt wysyłającego wynosi 500 złotych.
 4.  Zasady użytkowania Karty Podarunkowej DigiShots
  1. Użytkownik Karty Podarunkowej DigiShots jest zobowiązany do poinformowania kolejnego użytkownika, któremu przekazuje Kartę, informacji, że Karta może być zrealizowana wyłącznie na stronie internetowej https://digishots.pl/, nie podlega wymianie na środki pieniężne oraz posiada termin ważności, po którym nie może być zrealizowana (pkt. 2.8. niniejszego Regulaminu)
  2. Realizacja Karty Podarunkowej DigiShots przez jej użytkownika stanowi ważną transakcję nawet w wypadku, gdy wejdzie on w posiadanie Karty w sposób nieuprawniony.
  3. Płatność Kartą Podarunkową DigiShots następuje w trakcie dokonywania transakcji na stronie https://digishots.pl/checkout/cart/ poprzez wpisanie widniejącego na karcie kodu alfanumerycznego opisanego jago „kod rabatowy” w pole „Kody zniżkowe” a następnie poprzez wciśnięcie przycisku „użyj kuponu”.
  4. Po użyciu kodu znajdującego się na Karcie Podarunkowej, kod staje się nieaktywny i nie umożliwia powtórnego użycia.
  5. W przypadku, gdy środki znajdujące się na Karcie Podarunkowej DigiShots nie wystarczą do zapłacenia pełnej kwoty należnej za nabyty towar, użytkownik Karty może pokryć różnicę innym środkiem płatniczym. 
  6. W przypadku zwrotu towarów nabytych przy użyciu Karty Podarunkowej DigiShots, przeprowadzonej na podstawie ogólnych warunków sprzedaży towarów obowiązujących w DigiShots, zgodnie z wyborem użytkownika użytkownikowi zostanie wystawiona nowa karta podarunkowa zawierająca kod uprawniający do zniżki o wartości zwracanych towarów.
  7. Karty Podarunkowej DigiShots można używać wyłącznie w sklepie internetowym pod adresem https://digishots.pl/
  8. Karty Podarunkowej można użyć do zawarcia transakcji w sklepie internetowym pod adresem https://digishots.pl/ z opcją odbioru osobistego w sklepie stacjonarnym
  9. Wydanie Karty Podarunkowej nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Dokument sprzedaży (paragon fiskalny lub faktura VAT) wydawany jest w momencie realizacji środków na Karcie Podarunkowej (nabycia produktów.)
 5. Odpowiedzialność DigiShots i reklamacje związane z Kartą Podarunkową DigiShots
  1. DigiShots nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe DigiShots, które zostały utracone lub uszkodzone po ich sprzedaniu nabywcy. 
  2. DigiShots nie umożliwia nabywcy czy użytkownikowi Karty Podarunkowej DigiShots zgłoszenia zastrzeżenia czy zablokowania Karty.
  3. W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Podarunkowej DigiShots, jej użytkownikowi nie przysługują wobec DigiShots żadne roszczenia. 
  4. W przypadku braku technicznej możliwości realizacji Karty Podarunkowej ze strony DigiShots, w szczególności: niemożności uzyskania połączenia z systemem informatycznym obsługi kodów rabatowych, uprawnieni pracownicy DigiShots mogą, po weryfikacji Karty, wypłacić użytkownikowi Karty gotówką kwotę odpowiadającą stanowi Karty. W takim przypadku dana Karta Podarunkowa DigiShots zostanie unieważniona.
  5. Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi DigiShots będą rozpatrywane przez Wydawcę w drodze pisemnej w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez użytkownika Karty. Reklamacje związane z Kartami mogą być składane w punktach obsługi klienta sklepów DigiShots lub listownie na wskazany wyżej adres siedziby DigiShots. 
 6. Postanowienia końcowe
  1. DigiShots zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie bez podawania przyczyny. O zmianach użytkownicy Kart zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem w ogłoszeniach umieszczonych we wszystkich sklepach DigiShots oraz na stronach internetowych serwisu DigiShots pod adresem https://digishots.pl/
  2. DigiShots zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia programu wydawania Kart Podarunkowych DigiShots w każdym czasie bez podania przyczyny. O zawieszeniu lub zakończeniu programu użytkownicy Kart zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem, w sposób określony w pkt 7.1 niniejszego Regulaminu. Użytkownicy Kart Podarunkowych DigiShots nabytych do dnia zawieszenia lub zakończenia programu będą mogli realizować je na dotychczasowych warunkach. 
  3. Niniejszy Regulamin jest dostępny we wszystkich sklepach DigiShots oraz na stronach internetowych serwisu DigiShots pod adresem https://digishots.pl/
  4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 listopada 2016  roku.
  5. Aktualny regulamin publikowany jest pod adresem https://digishots.pl/regulamin-karty-podarunkowej